top of page

המבוטחים נלחמים בכשל בשוק פוליסות ביטוח אובדן כושר העבודה

המבוטחים נלחמים בכשל בשוק פוליסות ביטוח אובדן כושר העבודה במהלך היום פנו מבוטחים של שתי סוכנויות ביטוח גדולות (קבוצת יונט סוכנויות לביטוח והיתרון היחסי סוכנות לביטוח חיים 2006 בע”מ) באמצעות משרדנו אל הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, על-מנת שזו תפעל בדחיפות לשינוי המצב הקשה שיצרה בשוק ביטוח אובדן כושר עבודה. מאז תחילת חודש אוגוסט 2017, עומדים חלק ניכר מאוכלוסיית השכירים והעצמאיים בפני שוקת שבורה וללא יכולת לבטח עצמם בביטוח אובדן כושר עבודה, וזאת בעקבות רפורמה שהנהיגה הממונה. במסגרת הרפורמה קבעה הממונה כללים מחייבים הנוגעים לפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה, לרבות הגדרת מקרה הביטוח, תקופת הביטוח, תקופת המתנה, כיסוי ביטוחי, תגמולי ביטוח ואופן תשלומם (לרבות סכומים והגדלות), הכנסות, קיזוז והחזר פרמיות וכיו”ב. בנוסף, חייבה הממונה את חברות הביטוח להעביר לאישורה פוליסות חדשות לביטוח אובדן כושר עבודה התואמות את הרפורמה. חברות הביטוח העבירו נוסחי פוליסות חדשות זה מכבר אולם הממונה החליטה לא לאשרן עקב העלאת הפרמיה ע”י חברות הביטוח (שנבעה מהסיכון שעלה עקב הרפורמה). בעוד הממונה וחברות הביטוח עסוקות בכיפופי ידיים, ציבור המבוטחים הוא אשר יוצא נפגע. בתחילת השבוע פורסמה החלטה מפלה של הממונה ולפיה ניתנה ארכה לתוקפן של פוליסות אובדן כושר עבודה רק כלפי פוליסות קבוצתיות, עד ליום 1.12.2017 או עד לאישורן של הפוליסות החדשות. יוצא איפוא כי הממונה הפלתה את ציבור השכירים שאינם יכולים להנות מפוליסה קבוצתית ואת ציבור העצמאיים, באשר הם אינם יכולים כעת להיות מבוטחים, אם לא היו מבוטחים ערב הרפורמה, וכן אינם יכולים לבצע שינויים בפוליסות קיימות. לפוליסה לביטוח אבדן כושר עבודה חשיבות רבה בהיותה מקיפה ורחבה יותר מאשר קצבת נכות במסגרת קרן פנסיה, ובעיקר בשל היכולת להיות מבוטח במקרה של פגיעה בעיסוק ספציפי או בעלי שכר גבוה. בהעדר פוליסה עשוי למצוא עצמו עובד שכיר או עצמאי נטול פרנסה ונטל כלכלי הנופל על כתפי החברה. בפנייתנו לממונה טענו כי החלטותיה ניתנו בחוסר סמכות (היות והממונה פסלה את התוכניות החדשות בשל התעריף -וזה אינו מצוי בסמכותה כי אם בסמכות שר האוצר), מהוות אפליה אסורה בין קבוצות אוכלוסייה, ופוגעות פגיעה קשה בפרנסתם ובכבודם דווקא של ציבור העובדים הלא מאוגדים והעצמאיים, תוך “כניעה” לארגונים הגדולים המאוגדים. המבוטחים הודיעו לממונה כי ככל שהיא לא תשנה את החלטתה ותאריך את המועד לאישור פוליסות חדשות לכלל האוכלוסייה, בכוונתם לפנות לקבלת סעד מבג”צ.


אודות עדו מלין עו"ד עדו מלין, שותף מייסד, ראש מחלקת רגולציה בנקאית, אשראי חוץ בנקאי ופיננסי הוסמך בשנת 2002, בעל תואר LLB בהצטיינות מאוניברסיטת בר אילן ותואר שני במינהל עסקים עם התמחות במימון. עו"ד עדו מלין, מביא עימו יחד עם הניסיון המשפטי ניסיון מעשי עשיר בתחום העשייה הבנקאית והפיננסית ובתחום המימון. קודם להצטרפותו למשרד כיהן בתפקידי אשראי, רגולציה והלבנת הון במספר בנקים. בכל התפקידים הללו, שילב את העשייה המשפטית יחד עם ניסיון רב בעשייה הבנקאית והפיננסית, ובכלל זאת ניהול סיכוני אשראי, מודלים למתן אשראי ודירוג לקוח, היבטי תפעול ורגולציה, טפסי לקוחות, דיונים מול בנק ישראל וגופים אחרים. ניסיונו המשפטי והמעשי של עו"ד מלין בתחום הפיננסי והעסקי מסייע ללקוחות המשרד בליווי וייעוץ בתחום הרגולציה בתחום האשראי, הביטוח ושוק ההון, בעסקאות מימון רחבות היקף, בייעוץ במכשירים פיננסים חדשים, הלבנת הון, רישוי ופתרונות יחודיים בנושאים מורכבים. להציג את כל הפוסטים של עדו מלין, עו"ד


Comentários


bottom of page